Music video with English subtitles

Official Armenian lyrics

Այստեղ, անմեղ
Աղջիկ կա որ խաղում է հոգուս հետ
Մարդիկ, կասեն
Թե փոքր եմ դեռ չեմ կարող սիրել

Ես փոքրիկ
Պաշտպանել եմ ուզում հայրենիք
Ինձ նայիր
Քաջ եմ ու արի

Քեզ հետ խաղալով
Տուն գնալ գալով
Մեկ կռվելով մեկ էլ բարիշելով
Հողս հայրենի
Մի օր պաշտպանեմ
Մեծ տղա դառնամ ձեռքդ խնդրեմ

Գիշեր,ցերեկ
Ժամերն եմ հաշվում
Երբ քեզ կտեսնեմ
Խաղանք էլի,խաղերը նման ոնց մի հեքիաթի
Ես զինվոր,դու փերի ՝սիրուն ու ձևավոր
Ամենօր,լուսավոր

Քեզ հետ խաղալով
Տուն գնալ գալով
Մեկ կռվելով մեկ էլ բարիշելով
Հողս հայրենի
Մի օր պաշտպանեմ

English translation

Here I am, innocently.
There is a girl playing with my soul.
People will say,
I am too little to understand love.
I’m little, but
I want to protect my homeland.
Look at me,
I am brave and courageous.
While playing with you,
I’m going out of my mind.
One fight and one friendship.
I’ll defend my native land someday.
When I become a big boy, I will ask for your hand.
While playing with you,
I’m going out of my mind.
One fight and one friendship.
I’ll defend my native land someday.
When I become a big boy, I will ask for your hand.
I will count the hours during the night and day until I see you again.
When we play again, it’s as if it’s a fairy tale.
I am a soldier and you are a fairy, pretty and well-formed.
Every day it’s bright.
While playing with you,
I’m going out of my mind.
One fight and one friendship.
I’ll defend my native land someday.
When I become a big boy, I will ask for your hand.
While playing with you,
I’m going out of my mind.
One fight and one friendship.
I’ll defend my native land someday.
When I become a big boy, I will ask for your hand.

Similar Posts