Information

Artist: Lidushik (Lida Arakelyan)
Transliterated title: Im Poqrik Hayastan
Country: Armenia
Original language: Armenian
Copyright: Independent
Licensing: Armauthor

Music video with English subtitles

Official Armenian lyrics

Երբ մի օր ետ դառնամ
Տունը իմ հայրերի,
Կսփոփեմ կարոտը իմ սրտի
Իմ մայր Հայաստանի:
Ես երազում եմ հայրենի երկիր վերադառնալ…

Կրկներգ
Սա քո տունն է,քո փոքրիկ անկյունն է,
Պապիկիդ տնկած ծառի պտուղն է,
Երբ մեծանաս սրտումդ միշտ հիշիր,
Որ մայրդ քեզ ասում էր ու կանչում էր
Իմ փոքրիկ…
Սա քո տունն է,քո փոքրիկ անկյունն է,
Պապիկիդ տնկած ծառի պտուղն է,
Երբ մեծանաս սրտումդ միշտ հիշիր,
Որ մայրդ քեզ ասում էր ու կանչում էր
ԻՄ ՓՈՔՐԻԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ:

Իմ անուշ,իմ քնքուշ կարոտ իմ հայրենիք,
Կդառնամ պահապան քո դաշտերին
Ու իմ Մասիս սարին:
Ես խոստանում եմ հայրենի երկիր վերադառնալ…

Կրկներգ
Սա քո տունն է,քո փոքրիկ անկյունն է,
Պապիկիդ տնկած ծառի պտուղն է,
Երբ մեծանաս սրտումդ միշտ հիշիր,
Որ մայրդ քեզ ասում էր ու կանչում էր
Իմ փոքրիկ…
Սա քո տունն է,քո փոքրիկ անկյունն է,
Պապիկիդ տնկած ծառի պտուղն է,
Երբ մեծանաս սրտումդ միշտ հիշիր,
Որ մայրդ քեզ ասում էր ու կանչում էր
ԻՄ ՓՈՔՐԻԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ:

Սա իմ տունն է,իմ փոքրիկ անկյունն է,
Պապիկիս տնկած ծառի պտուղն է,
Երբ մեծանամ սրտումս կպահեմ,
Երբ մայրս ինձ ասում էր ու կանչում էր
ԻՄ ՓՈՔՐԻԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ:

English translation

When one day I come back
to the home of my fathers,
I will comfort the longing of my heart to
my mother Armenia.
I dream of returning to my native country…
This is your home, your little corner,
the fruit of the tree planted by your grandfather.
When you grow up, always remember in your heart,
that your mother used to tell you and call you,
my little…
This is your home, your little corner,
the fruit of the tree planted by your grandfather.
When you grow up, always remember in your heart,
that your mother used to tell you and call you,
my little Armenia.
My sweet and tender longing for my homeland.
I will become the keeper of your fields
and my Masis mountain.
I promise to return to my native country.
This is your home, your little corner,
the fruit of the tree planted by your grandfather.
When you grow up, always remember in your heart,
that your mother used to tell you and call you,
my little…
This is your home, your little corner,
the fruit of a tree planted by your grandfather.
When you grow up, always remember in your heart,
that your mother used to tell you and call you,
my little Armenia.
This is my home, my little corner,
the fruit of the tree planted by your grandfather.
When I grow up, I will keep in my heart,
when Mom told me and called me,
my little Armenia.

Similar Posts