Quantcast

Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ – Պիտ պաշտպանեմ [English Subtitles]

, Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ – Պիտ պաշտպանեմ [English Subtitles], SnowCalmth

Lyrics:

Մանուկ հասակից լսում եմ պապերիս ձայնը՝
Կարծես անընդմեջ լացում են մեր մանուկները։
Ինչու՞ է սիրտս անվերջ տխրում,
Երբ մնում եմ մենակ ու տրտում։
Գերդաստանս ցրիվ–ցրիվ եղած,
Եղբայր ու քույր օտարացած։
Տնից տեղից հե404;ու–հեռու տարան՝
Միլլիոնավոր հայեր զոհ դարձան։

Սրտիս միջի նշան եմ արել՝
Կյանքս եմ դրել ու պիտի պահեմ
(Պիտ պաշտպանեմ),
Հողն ու ջուրը մեր սուրբ հայրերի
ՈՒ ողջ զոհերի պիտ պաշտպանեմ։

Երազ տեսա՝ ծովից ծովեր մեր Հայաստանը,
Առաջնորդն էր Տերունական աղոթքն ու հույսը։
Աչքս բացվեց՝ ամենը վերացավ,
Մի վայրկեանում հրեգունդ դարձավ։
Գերդաստանս հիմա իրար գտած,
Եղբայր ու քույր մեջք մեջքի տված։
Անմեղ զոհե՛ր, ննջե՜ք ննջե՜ք հանգիստ,
Կմնան սրտիս վերքերն ընդմիշտ։

Սրտիս միջի նշան եմ արել՝
Կյանքս եմ դրել ու պիտի պահեմ
Հողն ու ջուրը մեր սուրբ հայրերի
ՈՒ ողջ զոհերի պիտ պաշտպանեմ

Սրտիս միջի նշան եմ արել՝
Կյանքս եմ դրել ու պիտի պահեմ
Հողն ու ջուրը մեր սուրբ հայրերի
ՈՒ ողջ զոհերի պիտ պաշտպանեմ

Translation:

I hear the voices of my ancestors coming from childhood.
It is as if our children are crying endlessly.
Why does my heart hurt
when I am alone and mournful?
My family was scattered,
Brother and sister were alienated.
They were taken far away from their homes.
Millions of Armenians became victims.

I made a sign of my heart.
I have put my life in it and must hold on to it.
(I have to defend)
The land and water, of our holy ancestors,
and all the victims, I must defend.

I’ve dreamed that Armenia was from sea to sea,
where the Lord’s prayer and hope were leading.
However, when I opened my eyes, everything was gone.
In just a second, it turned into a fiery orb.
Now, my family have found each other.
Brother and sister are hand in hand.
The innocent victims rest in peace.
However, the wound in my heart will always remain.

I made a sign of my heart.
I have put my life in it and must hold on to it.
The land and water, of our holy ancestors,
and all the victims, I must defend.

I made a sign of my heart.
I have put my life in it and must hold on to it.
The land and water, of our holy ancestors,
and all the victims, I must defend.

Owner of this blog. Ukrainian-born Jew of Polish and Russian descent and of Crimean Karaite heritage. Currently living in Poland. Generally impartial at politics. Political syncretist. Opinionated but willing to listen to anyone's opinion. Certified mastering of 51 languages. Works in service of Sony. Active in support of orphans, foundlings, and other children without parental care in Ukraine, Belarus, Russia, Moldova, Poland and Kazakhstan. Supporter of adoption and foster care. Mentor of 9 children. Previous foundling who now has been adopted. Diagnosed with health and mental health issues, but not disabled. Has a great love for anime, gaming, and TV series. Philanthropist. Social pedagogy graduate.