Lyrics:

Մանուկ հասակից լսում եմ պապերիս ձայնը՝
Կարծես անընդմեջ լացում են մեր մանուկները։
Ինչու՞ է սիրտս անվերջ տխրում,
Երբ մնում եմ մենակ ու տրտում։
Գերդաստանս ցրիվ–ցրիվ եղած,
Եղբայր ու քույր օտարացած։
Տնից տեղից հեռու–հեռու տարան՝
Միլլիոնավոր հայեր զոհ դարձան։

Սրտիս միջի նշան եմ արել՝
Կյանքս եմ դրել ու պիտի պահեմ
(Պիտ պաշտպանեմ),
Հողն ու ջուրը մեր սուրբ հայրերի
ՈՒ ողջ զոհերի պիտ պաշտպանեմ։

Երազ տեսա՝ ծովից ծովեր մեր Հայաստանը,
Առաջնորդն էր Տերունական աղոթքն ու հույսը։
Աչքս բացվեց՝ ամենը վերացավ,
Մի վայրկեանում հրեգունդ դարձավ։
Գերդաստանս հիմա իրար գտած,
Եղբայր ու քույր մեջք մեջքի տված։
Անմեղ զոհե՛ր, ննջե՜ք ննջե՜ք հանգիստ,
Կմնան սրտիս վերքերն ընդմիշտ։

Սրտիս միջի նշան եմ արել՝
Կյանքս եմ դրել ու պիտի պահեմ
Հողն ու ջուրը մեր սուրբ հայրերի
ՈՒ ողջ զոհերի պիտ պաշտպանեմ

Սրտիս միջի նշան եմ արել՝
Կյանքս եմ դրել ու պիտի պահեմ
Հողն ու ջուրը մեր սուրբ հայրերի
ՈՒ ողջ զոհերի պիտ պաշտպանեմ

Translation:

I hear the voices of my ancestors coming from childhood.
It is as if our children are crying endlessly.
Why does my heart hurt
when I am alone and mournful?
My family was scattered,
Brother and sister were alienated.
They were taken far away from their homes.
Millions of Armenians became victims.

I made a sign of my heart.
I have put my life in it and must hold on to it.
(I have to defend)
The land and water, of our holy ancestors,
and all the victims, I must defend.

I’ve dreamed that Armenia was from sea to sea,
where the Lord’s prayer and hope were leading.
However, when I opened my eyes, everything was gone.
In just a second, it turned into a fiery orb.
Now, my family have found each other.
Brother and sister are hand in hand.
The innocent victims rest in peace.
However, the wound in my heart will always remain.

I made a sign of my heart.
I have put my life in it and must hold on to it.
The land and water, of our holy ancestors,
and all the victims, I must defend.

I made a sign of my heart.
I have put my life in it and must hold on to it.
The land and water, of our holy ancestors,
and all the victims, I must defend.