Also known as: Slavin Slavchev – Tamnosinyo

[My other translations: https://snowcalmth.com/translating/]