Quantcast

Song translation: Razmik Amyan – Yeraguyn (Եռագույն)

Foreword

Song translation was requested more than half a year ago at the LyricsTranslate website, it is time for a translation.

Song

Original Armenian lyrics

Պատմությունդ բազմաչարչար,
Հերոսներդ վեհ ու արդար,
Կերտած ունես հազար տաճար,
Ուրիշ էլ ո՞վ ունի բերդ պար (2x)

(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Թո՛ղ ծածանվի ե404;ագույնը,
Հաղթական է նրա գույնը,
Լինենք հզոր ու առնական,
Ուղի հարթենք քեզ, Հայաստա՛ն (2x)

Թե փորձել են քեզ նվաճել,
Որդիներդ են մարտնչել:
Շատ ազգեր են եկել-անցել,
Բայց դու կանգուն ես մնացել (2x)

(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Թո՛ղ ծածանվի եռագույնը,
Հաղթական է նրա գույնը,
Լինենք հզոր ու առնական,
Ուղի հարթենք քեզ, Հայաստա՛ն:

Ծաղկեցնենք անպայման
Երկիրը Նաիրյան:
Ազգով մենք միասին
Կերտենք մեր ապագան (2x)

(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Թո՛ղ ծածանվի եռագույնը,
Հաղթական է նրա գույնը,
Լինենք հզոր ու առնական,
Ուղի հարթենք քեզ, Հայաստա՛ն (4x)

Լինենք հզոր ու առնական,
Ուղի հարթենք քեզ, Հայաստա՛ն:

English translation

Your multi-tortured history,
Your heroes noble and just,
You have built a thousand temples,
Who else does this fortress dance? (2x)

(Chorus)
Let the tricolor wave,
Victorious is its color,
Let us be strong and masculine,
Let us pave the way for you, Armenia (2x)

Let them try to conquer you,
Your sons are fighting.
Many nations have come and gone,
But you have remained standing (2x)

(Chorus)
Let the tricolor wave,
Victorious is its color,
Let us be strong and masculine,
Let us pave the way for you, Armenia

Let us make it successfully flourish,
The Nairi country.
All of us as a nation,
Let us build our future. (2x)

(Chorus)
Let the tricolor wave,
Victorious is its color,
Let us be strong and masculine,
Let us pave the way for you, Armenia (4x)

Let us be strong and masculine,
Let us pave the way for you, Armenia

Owner of this blog. Ukrainian-born Jew of Polish and Russian descent and of Crimean Karaite heritage. Currently living in Poland. Generally impartial at politics. Political syncretist. Opinionated but willing to listen to anyone's opinion. Certified mastering of 51 languages. Works in service of Sony. Active in support of orphans, foundlings, and other children without parental care in Ukraine, Belarus, Russia, Moldova, Poland and Kazakhstan. Supporter of adoption and foster care. Mentor of 9 children. Previous foundling who now has been adopted. Diagnosed with health and mental health issues, but not disabled. Has a great love for anime, gaming, and TV series. Philanthropist. Social pedagogy graduate.