Foreword

Song translation was requested more than half a year ago at the LyricsTranslate website, it is time for a translation.

Song

Original Armenian lyrics

Պատմությունդ բազմաչարչար,
Հերոսներդ վեհ ու արդար,
Կերտած ունես հազար տաճար,
Ուրիշ էլ ո՞վ ունի բերդ պար (2x)

(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Թո՛ղ ծածանվի եռագույնը,
Հաղթական է նրա գույնը,
Լինենք հզոր ու առնական,
Ուղի հարթենք քեզ, Հայաստա՛ն (2x)

Թե փորձել են քեզ նվաճել,
Որդիներդ են մարտնչել:
Շատ ազգեր են եկել-անցել,
Բայց դու կանգուն ես մնացել (2x)

(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Թո՛ղ ծածանվի եռագույնը,
Հաղթական է նրա գույնը,
Լինենք հզոր ու առնական,
Ուղի հարթենք քեզ, Հայաստա՛ն:

Ծաղկեցնենք անպայման
Երկիրը Նաիրյան:
Ազգով մենք միասին
Կերտենք մեր ապագան (2x)

(ԿՐԿՆԵՐԳ)
Թո՛ղ ծածանվի եռագույնը,
Հաղթական է նրա գույնը,
Լինենք հզոր ու առնական,
Ուղի հարթենք քեզ, Հայաստա՛ն (4x)

Լինենք հզոր ու առնական,
Ուղի հարթենք քեզ, Հայաստա՛ն:

English translation

Your multi-tortured history,
Your heroes noble and just,
You have built a thousand temples,
Who else does this fortress dance? (2x)

(Chorus)
Let the tricolor wave,
Victorious is its color,
Let us be strong and masculine,
Let us pave the way for you, Armenia (2x)

Let them try to conquer you,
Your sons are fighting.
Many nations have come and gone,
But you have remained standing (2x)

(Chorus)
Let the tricolor wave,
Victorious is its color,
Let us be strong and masculine,
Let us pave the way for you, Armenia

Let us make it successfully flourish,
The Nairi country.
All of us as a nation,
Let us build our future. (2x)

(Chorus)
Let the tricolor wave,
Victorious is its color,
Let us be strong and masculine,
Let us pave the way for you, Armenia (4x)

Let us be strong and masculine,
Let us pave the way for you, Armenia